Főnix Autószőnyeg WEBÁRUHÁZ

Az autószőnyegek és a hímzések 

egyedileg készülnek műhelyünkben. 

20 éves tapasztalattal és méretpontos, 

gyári szabásmintákkal állunk rendelkezésükre. 

Nálunk lehetőség van teljes garnitúra vagy 

csak 2 első szőnyeg megrendelésére! 

Főnix Autószőnyeg

Budapest, Agyaghegyi dűlő 138093, 1173 Magyarország

Hétköznap

9-17

Szombaton

9-13

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő adatkezelésére, adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik. Adatkezelő kizárólag az ügyfél azon – lent felsorolt –személyes adatait kezeli, amelyeket az ügyfél a www.fonixautoszonyeg.com honlapon vagy telefonon illetve email-ben történő rendelés során megad. Adatkezelő tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli az ügyfelek Adatkezelővel megosztott adatait, az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A helytelen személyes adatok megadásáért, továbbá az adatkezelés során Adatkezelőnek fel nem róható technikai, műszaki, egyéb hibákért, mulasztásokért, és azok következményeiért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy jelenlegi és jövőbeli ügyfeleinket tájékoztassuk Adatkezelő adatvédelmi, adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, információs önrendelkezési joguk gyakorlásáról, továbbá a személyes adatok biztonságának fontosságáról, és a jogszabályi tudnivalókról. Adatkezelő tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, úgyszintén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vagy az ezeket módosító, illetve ezek helyébe lépő jogszabályok rendelkezéseit. Adatkezelő, mint adatkezelő az ügyfelek személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit tekinti magára nézve irányadónak. Az Infotv. és a fenti további jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit Adatkezelő fokozottan vette figyelembe a jelen adatvédelmi szabályzatkialakításánál.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő kizárólag az ügyfél alábbi, az ügyfél által a Adatkezelőnek megadott személyes adatait kezeli: Név, cím, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés elvei

Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő fontosnak tartja az adatkezelés biztonságát, és az ügyfelek személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében Adatkezelő az adatkezelési műveleteket kizárólag úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában rögzített adatfeldolgozó is megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.Adatkezelő az ügyfél által megadott II. pontban rögzített adatokat kizárólag elektronikus úton, a leírt szervereken tárolja. Adatkezelő az ügyfél elektronikus formában tárolt személyes adatait megőrzi, azokhoz csak munkavállalói részére, munkavégzésük során enged hozzáférést, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt személyek részére az ott szabályozott módon. Adatkezelő munkavállalóit, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt (mindenkori) adatfeldolgozóját szigorú titoktartásra kötelezi az ügyfél személyes adatait illetően. Adatkezelő az ügyfél számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatainak technikai védelme érdekében is megteszi a tőle elvárható biztonsági intézkedéseket, így az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő biztonsági intézkedései különösen, de nem kizárólag kiterjednek a tűz-, lopás és illetéktelen behatolás elleni védelemre, valamint a számítógépes támadások, számítógépes vírusok, egyéb kártékony programok elleni védelemre. Adatkezelő a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, az ügyfélszámítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataiban bekövetkező károsodásért (így többek között tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés… stb)semmilyen felelősséget nem vállal. Adatkezelő nem vállal felelősséget a vis maior (pl: elemi csapás) esetén az ügyfél személyes adataiban bekövetkező károsodásért sem.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Adatkezelő fenntartja ajogot, hogy adatfeldolgozó igénybevételét mellőzze. Adatkezelő a hatóságokrészére jogszabályban kötelezően előírt esetekben továbbít személyes adatokat ajelen adatvédelmi szabályzatban szabályozott módon.

Az ügyfél vásárlásainak regisztrációja

Az ügyfél vásárlásai nemkötöttek regisztrációhoz.

Az érintett jogai

Az ügyfél kérelmezhetiAdatkezelőnél a tájékoztatást személyes adataikezeléséről, személyes adatainakhelyesbítését, valamint személyes adatainak –a kötelező adatkezelés kivételével– törlését vagy zárolását.

Az ügyfél kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az ügyfél erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adat helyesbítését az ügyfél is kérheti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes az érintett ügyfél kéri az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adathelytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Adatkezelő az ügyfél, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,törlés vagy zárolásiránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet abírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogérvényesítés

Az ügyfél panaszával,kifogásával fordulhat Adatkezelőhöz. Adatkezelő mindent megtesz annakérdekében, hogy az ügyfél problémáit kiküszöbölje, megoldja, és minden lehetőtájékoztatást megad az ügyfél részére személyes adatainak kezeléséről, illetveaz adatfeldolgozásról. Az ügyfél személyesadatai kezelésével kapcsolatbantájékoztatáskérési, helyesbítéskérési jogát, személyes adatainak zárolás kérésivagy törlésének kérési jogát gyakorolhatja a jelen adatvédelmi szabályzatX.pontjában, valamint az Infotv.-ben foglalt módon. Az ügyfél Adatkezelőn kívülközvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmiés InformációszabadságHatósághoz,illetve közvetlenül bírói utat is igénybevehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: + 36 (1) 391-1400 fax: +36 (1)391-1410. email: ugyfelszolgalat@naih.huURL: http://naih.hu

Az adatkezelési szabályzat módosítása, érvényessége

Adatkezelő fenntartjamagának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzatának módosítására. Adatkezelőadatvédelmi szabályzatának módosítását az I. pontban említett internetesoldalakon közzéteszi.

A jelen adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége esetén az adatvédelmi szabályzat fennmaradó pontjai változatlanul hatályban maradnak.